Skip to main content

Õppekava

Transpersonaalse nõustamise ja hüpnoteraapia õppekava

 

 

1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestvus

 

 

1.1 Õppe aluspõhimõtted

 

Humanistidena usume, et igas inimolendis on olemas potentsiaal eneseteostuseks. Me näeme enda ülesandena õppegrupi raames iga indiviidi isikliku arengu toetamist, pakkudes õppimiseks iga õppija individuaalsust toetavaid efektiivsed meetodeid. Ühtlasi pakume neile psühholoogilist toetust, sest tulevaste terapeutidena on vaja kogeda ja õppida esmalt just seda, mida toetus endast kujutab.

Õpetamisviis on holistiline, terviklik ning kogemuslik. Me ei eelista ühte teoreetilist lähenemist, vaid anname oma õpilastele laia teoreetiliste teadmiste aluspinna ja julgustame neid kliendi heaolu nimel arendama välja iseenda individuaalse lähenemise.

Edendame kursuse sotsiaalset aspekti ja õpilastevahelist vastastikust toetust ja sotsiaalset suhtlemist. Meie eesmärk on õpetada, kuidas olla professionaalne, kuid siiski inimlik, sest teraapia tähendab eelkõige inimestevahelist ühendust, usaldust ja empaatiat.

 

1.2 Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia

 

Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia on transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluv uudne lähenemine, mis võimaldab kasutada inimeses peituvat loovust, suurenenud teadlikkust, sisemist tarkust ning transtsendentaalsel teadlikkusel põhinevaid ressursse. Ühendades endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse, on transpersonaalsest lähenemisest saanud terapeutiline töövahend, mille abil on võimalik aidata kliendil vaadata hetkeprobleemidest sügavamale ning mõista oma terviklikku identiteeti. See annab teraapiaprotsessile uue psühholoogilise kvaliteedi, mis julgustab klienti hindama oma elu erinevaid aspekte ja leidma koos terapeudiga loovaid viise ja vahendeid oma elukvaliteedi parandamiseks. Transpersonaalne lähenemine on laiahaardeline -  vaadeldakse  inimese füüsilist ja emotsionaalset tervist, seksuaalsust, sotsiaalsust, ametialast tegevust ning spirituaalsust.

Taspersonaalne nõustamine hõlmab väga paljusid erinevaid psühholoogilisi teooriaid ja tehnikaid, otsides neis alati ühisosa ja laiendades iga üksiku teooria piire. Õppekava ülesehitus ja metoodika on suunatud sellele, et juba õppimise ajal paraneks nii õppijate kui nende lähedaste võime elada täisväärtuslikumat elu – kasvaks emotsionaalne heaolu ja kohanemisvõime, väheneks stress, muutuks selgemaks elamise eesmärk ja paraneks oskus leida lahendusi elu kriisiperioodidel.

Õppekava läbimise käigus omandavad õppijad sellised teoreetilised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused, mis võimaldavad välja selgitada inimeste käitumismustrite iseloomu ja põhjuseid ning luua terapeutiline dialoog sellisel moel, et olla alati suuteline kohanema kliendi vajadustega. Ravitakse põhjusi, mitte sümptomeid, inimesi ja mitte haigusi. Kursuse vältel ei õpita otsima, mis on valesti ja kuidas seda täiustada, vaid vaadeldakse, mis on hästi ning õpetatakse, kuidas seda kasutada.

 

1.3 Õppekava eesmärgid

 

a) Arendada eneseteadlikkust ja arusaamist, kuidas isiklikud elukogemused võivad mõjutada nõustamise ja hüpnoteraapia läbiviimise protsessi;

b) Suurendada oskusi ja teadmisi nõustamise ja hüpnoteraapia koosmõjude kohta;

c) Avardada õpilaste arusaamist ülesandest, õpigrupi protsessidest ja dünaamikast ning grupi mõjust isiklikule ja professionaalsele arengule;

d) Õpetada, kuidas analüütilise teraapia mudeli raames ära tunda ja kasutada nõustamise ja hüpnoteraapia põhioskusi;

e) Mõistmise tekkimine, kuidas tegutseda asjakohaselt, lähtudes humanistlikust nõustamismudelist.

 

Õppekava läbinud õpilased näitavad üles

 1. Võimet konstruktiivselt mõtiskleda

 1. iseendast  ja oma kogemustest;

 2. oma suhete sisust ja dünaamikast üksikisikute ja gruppidega läbi isikliku ja professionaalse arengu;

 1. Valmisolekut austada kaasinimeste vaatenurki, seisukoht uskumusi ja kultuuri ja olema eriti aktsepteerivad nende inimeste suhtes, kes oma klassikuuluvuse, rassi, usu, puude, ea, soo või seksuaalse orientatsiooni poolest on ühiskonnas ebasoodsamal positsioonil;

 2. Pühendumist sellele, et kasutada rõhumis- ja diskrimineerimisvastaseid terapeutilisi oskusi;

 3. British Association of Counselling and Psychotherapy nõustamisoskuste praktiseerimis- ja eetikakoodeksi aktsepteerimist;

 4. Mõistmist, kuidas teha vahet tõelisel terapeudil ja inimesel, kes lihtsalt kasutab nõustamisoskusi ja/või hüpnootilisi võtteid;

 5. Nõustamise psühhodünaamilise teooria tegelikku mõistmist;

 6. Võimet kasutada terapeutilisi oskusi isikupäraselt, asjakohaselt ja tundlikult;

 7. Teadlikkust teistest mudelitest ja töötamisviisidest ning vajadusest vältida tehnikaid, millest arusaamine on piiratud;

 8. Supervisiooni väärtustamist ja selle olulisuse mõistmist oma nõustamis- ja hüpnoteraapia praktikas;

 9. Võimet mõista ja analüüsida terapeutilise suhte arengut ja säilitamist.

1.4 Õppeaja kestvus ja maht

 

Õppekava järgse õppe kestvus on kolm aastat kogumahuga 141 õppepäeva. Auditoorne õpe viiakse läbi kord kuus kolmel päeval kogumahuga 99 õppepäeva.

 

 

2. Õpingute alustamise tingimused

 

Kursusel võivad osaleda kõik keskharidusega inimesed. Eelnevaid teadmisi nõustamisest, hüpnoteraapiast, psühhoteraapiast või psühholoogiast ei nõuta.

 

Õppida soovijalt eeldame piisavat emotsionaalset küpsust koolituse tingimustega toimetulekuks ning  huvi, entusiasmi ja valmisolekut õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt.

 

Kursusele registreerimiseks on vaja täita registreerumisankeet ja kirjutada oma õppima asumise motiividest ja eesmärkidest.

 

3. Õppe sisu

 

Kursus on üles ehitatud selliselt, et kolme aasta jooksul läbitakse neli erinevat tasandit. Tasandid on jaotatud omakorda mooduliteks.

 

3.1 Kursuse teoreetiline lähtepunkt

 

Kursuse teoreetiline lähtepunkt on humanistlik-analüütilise mudeli integratiivne teooria. Mudeli esitamisele järgneb võrdlus ja diskussioon, mille eesmärk on luua pidev protsess, milles elustuvad intellektuaalsed, emotsionaalsed, vaimsed ja kujutluslikud vastused. Usume, et teraapia on kõige efektiivsem juhul, kui terapeudi teoreetilised arusaamad toetuvad tema mõtte- ja tundemaailmale. Sellel baseerub mudeli holistiline olemus.

 

Nimetatud meetodiga töötades on tähtsaimaks terapeudi ja kliendi vaheline suhe. Vaatleme, kuidas Carl Rogers`i poolt välja toodud tingimused kehtivad kõigis nõustamissituatsioonides ja kuidas selge ülekande-vastuülekande dünaamika tajumine avab tee mina-sina ühildavale mõistmisele.  Analüüsime, millised valdkonnad Rogers`i, Kohut`i ja Jung`i töödes kattuvad ning millised on erinevused. Üheks lähtepunktiks on ka Lowen`i, Boadella ja Kellerman`i panus tunnete ja mõtete olemuse mõtestamisel.

Pakume elavat arutelu inimeksistentsi olemuse teemal, tõstes esile Rogers`i, Jung`i ja Winnicott`i optimismi ning Freud`i ja Melanie Klein`i pessimismi. Uurime nende teoreetiliste lähenemiste seoseid psühholoogia filosoofilise ja sotsioloogilise kontekstiga. Väga oluliseks uurimise teemaks on ka alateadvuse suur mõjuvõim, millega seoses analüüsime Freud`i, Jung`i ja Rogers`i vastandlikke vaateid.

 

Kursuse vältel käsitleme ka alateadlikku suhtlemist – seda, kuidas meie kehas talletuvad mõtted ja tunded, mida väljendab kehakeel ning kuidas tekivad psühhosomaatilised haigused. Näeme, et psühhodünaamiline lähenemine annab rikkaliku ideede kollektsiooniga omapoolse panuse inimarengu ja psühhopatoloogia valdkonnas ning inimkeskne mõtlemine tagab taju ja käitumise mõistmiseks humanistlikke kontseptsioone, mis on kogu kursust kandvaks ideeks.

 

Lisaks kesksele integratiivsele mudelile õpetame ja anname õppijatele võimaluse kogeda ka gestalt ja kognitiiv-käitumuslikku lähenemist teraapiale.

 

3.2 Teemablokid

 

Nõustamisoskused: kolmeastmeline mudel

Sissejuhatus psühholoogiasse. Freud, Jung ja Adler.  Freudi arenguteooria ja arengustaadiumeid, kaitsemehhanismide ära tundmine ja nendega töötamine, Jungi arhetüüpide baasteooria ning  töötamine Adleri sünnijärjekorra teooriaga.

 

Objekti suhteteraapia: ülekanne ja vastuülekanne

Tihtipeale pole klient ise veel suuteline olema sisemiseks lapsevanemaks oma sisemisele lapsele ja vajab ka terapeudipoolset vanemlikku hoolitsust. Kasutades Winnicotti kliendi hoidmise kontseptsiooni, Melanie Kleini paranoid-skisoidset positsiooniteooriat ja Bowlby kiindumusteooriat, õpime me töötama kliendi tulemuste maksimeerimiseks hüpnootilises seisundis ning ülekande ja vastuülekandega. Samuti õpime terapeudi jaoks olulisi vanemlikke oskusi.

 

Terapeutiline allianss

Kognitiiv-käitumusliku teraapia kasutamine kliendis muutuse esile kutsumiseks.„ Sõnadest kaugemale kuulamine“ – kuidas kuulata seda, mida klient ei räägi, kuid mida terapeudina on vaja teada. Omasisemise juhendaja” (sinu sisemine juht efektiivses teraapiatöös) kasutamine klindi objektiivseks hindamiseks ja samaaegselt kliendi protsessiga seoses oma subjektiivset arvamust jagades. Teraapiasuhte arengu ja säilitamise protsessi mõistmine.

 

Kognitiiv-käitumuslik teraapia

 

Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia

 

Neurolingvistiline programmeerimine (NLP)

 

Humanistliku psühholoogia tööriistade edasiarendus 21. sajandiks

Maslow vajaduste püramiidi laiendatult kasutades aidatakse kliendil mõista oma täieliku isikliku potentsiaali ulatust. Et aidata klientidel määratleda hetkeprobleemide tõttu varjul olevat elueesmärki, käsitleme ka Rodger`i teooriat, transaktsionaalset analüüsi, gestaltteooriat ja praktikat ning eksistentsialismi filosoofilist kontseptsiooni.

 

Kohta oma sisemist last

Laps, kes sa kunagi olid, on sinu täiskasvanud olemuses endiselt alles. Õpime, kuidas jõuda selle lapseni ja astuda temaga dialoogi.

 

Regressioonist progressini

Kõik hüpnoterapeudid teavad, kuidas parandada minevikku. Meie õpetame, kuidas aidata kliente selge tulevikutee leidmisel. Keskendudes tulevikuminale ja sisemisest lapsest tulenevatele hirmudele, õpivad kliendid nägema ja teadvustama iga sammu ja ületama iga takistust, mis saadavad teda täiustumise teel.

 

Arhetüübid

Alateadvuse tasemele jõudes töötame müütide, unenägude ning muinasjuttudega, et lahendada sel tasandil peituvaid konflikte. Transaktsionaalse hüpnoanalüüsi ja alkeemilise hüpnoteraapia meetodite ühendamine alaisiksustega töötamisel.

Esmalt tuleb õpetada kliendile, kuidas arendada teadlikkust oma keha erinevatest osadest kui mõtete tulemusena sündinud arhetüüpidest, et ühendada keha ja teadvus ühtseks vaimseks tervikuks. Seejärel ühendame lääneliku mõtlemise arusaama muinasjuttudest kui kollektiivsest alateadvusest põlisameeriklaste suhtumisega loomadesse kui tarkuse ja võimu allikasse, mille abil jõuame alaisiksustega töötades hinge sügavamale tasandile.  

Psühho-neuro-immunoloogia ja hüpnotervenemine

Tegemist on meditsiini, psühholoogia ja filosoofia valdkonda kuuluva uudse lähenemisviisiga, mis põhineb teadvuse-keha teoorial ning kombineerib Ida ja Lääne lähenemised tervisele. Avastamaks füsioloogiliste häirete emotsionaalseid juuri, analüüsime haigustega seonduvaid küsimusi ning defineerime ümber tervise mõiste.

 

Eksistentsiaalfilosoofia japsühhoteraapia

 

Transpersonaalne psühholoogia

 

Oma praksise juhtimine ja eetikaga seotud küsimused

 

 

3.3 Ainekava

 

I õppeaasta

 

Õppetundide maht

Nõustamisoskused. Kolmeastmeline mudel.

24

Hüpnoosi ajalugu

8

Hüpnoosi tehnikad

8

Enesehüpnoos

8

Transpersonaalne psühholoogia

24

Psühhoanalüüs - Freud

16

Psühhoanalüüs - Jung

16

Psühhoanalüüs - Adler

16

Hüpnoanalüüs– Sisemise Lapse töö

24

Hüpnotervenemine – Meel – Kehamälu

24

Kognitiiv-käitumuslik teraapia

16

Ratsionaal-emotiivne kätumisteraapia

8

Humanistliku psühholoogia meetodid 21. sajandil

8

Humanism – Maslow

8

Humanism – Carl Rogers – Kliendikeskne teraapia

8

Humanism – Eric Berne – Transaktsionaalne analüüs

8

Humanism – Frederick Perls - Gestalt

8

Seksuaalteraapia

8

Laste psühhoteraapia ja hüpnoteraapia

8

Söömishäired

8

Kaotus ja leinamine

8

II õppeaasta

 

 

Ülekanne ja vastuülekanne, nendega töötamine teraapiaprotsessis

12

Terapeutiline liit

12

Psühhoanalüüs – Melanie Kein

12

Psühhoanalüüs – Donald Winnicott

12

Kiindumusteooria – John Bowlby

12

Ego psühholoogia – hääledialoog

24

Suhted ja siduvad mustrid

24

Regressioonist progressiooni 

12

Stress 

18

Depressioon 

18

Psühhoneuroimmunoloogia – hüpnoravimine

12

Eksistentsiaalne filosoofia ja psühhoteraapia 

24

Transpersonaalne psühholoogia

48

Ken Wilberi spiraaldünaamika

24

III õppeaasta

  

 

Elizabeth Kübler-Ross - leinamise mudelid

8

Grupitöö ülesehitus ja metoodika

12

Imago suhteteraapia

24

Transpersonaalne psühhoteraapia

24

Töö sümbolitega 

24

Teadlik keha

24

Psühhoanalüüs – Milton Erickson

12

Psühhoanalüüs – Bruno Bettelheim 

12

Bioenergeetika ja kehale suunatud psühhoteraapia

24

Kaassõltuvus 

12

Identiteedi teooriad ja identiteedi kriis

12

Eetika koodeks ja praksise nõuded 

8

Teadlik hingamine 

8

Lõputööde esitlemise töötoad 

60

 

 

4. Lõpetamise nõuded

 

Transpersonaalse nõustaja väljaõppe lõpetamine toimub õppekava täies mahus läbimisel - vaja on omandada kõik teemad, esitada juhtumianalüüsid, läbida vajalikus mahus praktikat jasupervisiooni,  teha nõutud ettekanded ja kirjutada 2 teoeetilist uurimust ja isiklikku kogemuslikku teadmist ühendavat esseed. Kogu kursuse vältel on põhirõhk eneseteadlikkuse tõusul, isiklikul kasvul ja arengul. Samuti julgustatakse praktiseerima kaasnõustamist.

 

Kõik hindamised toimuvad skaalal arvestatud või mittearvestatud.

 

 

Õppekava kinnitatud: 

21. mail 2007. a.

 

Õppekava muudatused kinnitatud

12. aprillil 2010. a.